20 bibliai vers, mely mások megsegítésére ösztönöz téged

Mások szolgálata fémjelezi Krisztus igaz követőit. A Biblia részletesen beszámol Jézus Krisztus elkötelezett szolgálatáról mások iránt, és arra buzdítja az Ő követőit, hogy ők is így tegyenek. A Biblia azt is megmutatja, hogy mások megsegítésével Istent szolgáljuk, és áldásokat nyerünk.

Nézd meg, hogy Jézus miként szolgált másokat

Megmosta a tanítványai lábát

„Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, a melylyel körül vala kötve” (János 13:5).

Meggyógyította a betegeket

„És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fökele, és szolgála nékik” (Máté 8:14–15).

Feltámasztotta a holtakat

„Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leányzó kezét megfogván, kiálta, mondván: Leányzó, kelj fel! És visszatére annak lelke, és azonnal fölkele; és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni.”

Szenvedett a bűneinkért

„És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék, Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! […] És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak” (Lukács 22:41–42, 44).

A Bibliából tanulhatunk a Szabadítónk, Jézus Krisztus által végzett számos szolgálatról. Azt tanácsolta nekünk, hogy igyekezzünk az Ő tökéletes példáját követni azáltal, hogy segítünk felebarátainknak. Az alábbi 20 vers a Szent Bibliából arra ösztönöz minket, hogy szolgáljunk másokat, és megtanítja nekünk, hogy ezt miként tegyük.

A Biblia azt tanítja nekünk, hogy szeressük és szolgáljuk egymást

1

2

3

4

Szolgáld a családodat

5

6

7

Szolgáld a szomszédaidat

8

9

10

11

Szolgáld az ellenségeidet

12

13

14

15

A mások megsegítésével járó áldások

16

17

18

19

20

Amikor szeretjük és szolgáljuk a felebarátainkat, mindkét parancsolat szerint élünk. Isten szeretett gyermekeinek megsegítése által mutatjuk ki Felé a szeretetünket. Amikor szolgáljuk a családunkat, felebarátainkat és ellenségeinket, növekszik irántuk a szeretetünk. A Biblia megtanítja nekünk, hogy miként szolgáljunk másokat, kövessük Jézust, és leljünk örömre.