Miként tudja a Biblia megerősíteni a családomat

A család központi helyen áll Istennek az ember boldogságát és fejlődését célzó tervében. A Szent Biblia azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva családokat hozott létre, és számos példát mutat az erős családokra. Azt is megtanítja, hogy miként lehet szerető, boldog családunk.

Családok a Bibliában

Az első család: Ádám és Éva

A két legelső ember a földön családot alapított. Isten a kezdetektől fogva megáldotta és buzdította a családokat, és megparancsolta Ádámnak és Évának, hogy „[s]zaporodja[nak] és sokasodja[nak], és töltsé[k] be a földet” (1 Mózes 1:28). Ádám és Éva példája azt mutatja nekünk, hogy a család Istentől való.

További családok a Bibliában

Néhány ismert példa a bibliai családokra az Ószövetség elején található. Ábrahám, Izsák és Jákób mind követték Isten parancsát, miszerint házasodjanak meg, és legyenek gyermekeik. Ábrahám rendkívüli erőfeszítéseket tett azért, hogy megvédje a feleségét, Sárát (lásd 1 Mózes 12), és hitet gyakorolt, hogy végre élvezhesse a fia, Izsák születésével járó áldásokat (lásd 1 Mózes 21). Az Úr irányításával Ábárahám szolgája nagy utat tett meg, hogy megtalálja Rebekát, egy igazlelkű nőt, Izsáknak feleségül (lásd 1 Mózes 24). Izsák fia, Jákób pedig sok éven át dolgozott, hogy megházasodhasson, és saját családot alapíthasson, mely Izráel háza lett (lásd 1 Mózes 29–30).

Hozd el a családodat istentiszteletre
A hozzád legközelebb eső egyházi épület

Jézus Krisztus tanácsa a családról

Jézus Krisztus tanított a házasságról

Jézus Krisztus azt tanította, miszerint a házasság szent, és elengedhetetlen Isten tervében: „De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért a mit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válaszsza” (Márk 10:6–9).

Jézus Krisztus példa által tanított

Jézus törődött a családjával. Az Újszövetségben arról tanulunk, hogy Jézus Krisztus miként mutatta ki a szeretetét a családtagjai, különösen az édesanyja, Mária iránt. Jézus Krisztus még a kereszten, kínszenvedései közepette is az édesanyjáról való gondoskodás miatt aggódott: „Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, a kit szeret vala, monda az ő anyjának: Asszony, ímhol a te fiad! Azután monda a tanítványnak: Ímhol a te Anyád!
És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány” (János 19:26–27).

További bibliai tanítások a család fontosságáról

A tízparancsolat

Az Ószövetségben a Mózesnek adott tízparancsolat egyike közvetlenül a szülők és gyermekek közötti kapcsolatról beszél: „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked” (2 Mózes 20:12).

A Példabeszédek könyve

A Példabeszédek könyve is tartalmaz különféle tanításokat, amelyek kifejezetten a családról szólnak: „A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád. […] A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára” (Példabeszédek 13:1, 22). „A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. […] A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját” (Példabeszédek 15:5, 20).

Pál tanításai

Pál apostol gyakran beszélt a családi kapcsolatokról. Azt tanácsolta, hogy „Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint” (Efézusbeliek 6:1–4).

Miként lehet családként örömre lelni

A gyermekeidet tanítsd arra, hogy kövessék Jézus Krisztust

Isten áldásokat ígér a gyermekeidnek, amikor ismerik és engedelmeskednek az evangéliumi igazságoknak: „Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, a melyekre megtanítám őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek” (Zsoltárok 132:12).

Gyakran tanulmányozzátok családként a szentírásokat

Olvassátok együtt családként a Bibliát, hogy több tudást nyerjetek a családról és az életről. A Biblia ezt tanítja: „És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz” (5 Mózes 6:6–7).

Szolgáld a családtagjaidat

Jézus Krisztus azt tanította, hogy másokat szolgálni ugyanaz, mint Őt szolgálni: „a mennyiben megcselekedtétek egygyel ez én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg” (Máté 25:40). Amikor szolgálod a családtagjaidat, az segíthet neked hasonlóbbá válni Jézus Krisztushoz, és növelni a szeretetet az otthonodban.